• Google+

Кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» підтверджений на рівні uaAA

27 февраля 2014 г. — РА «Эксперт-Рейтинг»

25 лютого 2014 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЕДРПОУ 09807862) на рівні uaAA за національною шкалою. Приймаючи рішення про підтвердження кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося основними підсумками роботи Банку за 2013 рік.

 Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ «КРЕДОБАНК» за підсумками 2013 року

тис. грн., %, п.п.

Показники

01.01.2014

01.01.2013

Зміна

Темп приросту, %

Власний капітал

642 943

649 241

-6 298

-0,97%

Статутний капітал

1 918 969

1 918 969

-

-

Співвідношення між власним капіталом та активами, %

14,67%

14,23%

0,44 п.п.

-

Зобов’язання, всього

3 738 904

3 912 780

-173 876

-4,44%

В т.ч. зобов’язання в іноземній валюті

1 531 609

1 810 892

-279 283

-15,42%

Кошти банків

558 374

654 747

-96 373

-14,72%

Кошти фізичних осіб

1 855 739

1 947 262

-91 523

-4,70%

Кошти юридичних осіб

926 539

911 393

15 146

1,66%

Активи, всього

4 381 847

4 562 021

-180 174

-3,95%

Ліквідні активи (Грошові кошти та їх еквіваленти + Кошти обов’язкових резервів банку в НБУ + Торгові цінні папери + Кошти в інших банках)

389 835

889 914

-500 079

-56,19%

Кредити та заборгованість клієнтів з урахуваннямрезервів

2 730 541

2 441 257

289 284

11,85%

Резерви під знецінення кредитів  

356 073

240 530

115 543

48,04%

Співвідношення резервів під знецінення кредитів докредитів  та заборгованості  клієнтів, %

13,04%

9,85%

3,19 п.п.

-

Цінні папери (на продаж + до погашення)

838 012

697 598

140 414

20,13%

Резерви під знецінення цінних паперів (на продаж + до погашення)

1 416

22

1 394

6336,36%

Співвідношення ліквідних активів до зобов’язань, %

10,43%

22,74%

-12,31 п.п.

-

Джерело: дані ПАТ «КРЕДОБАНК», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

            1. За підсумками 2013 року (станом на 01.01.2014 в порівнянні з 01.01.2013) ключові балансові показники ПАТ «КРЕДОБАНК» продемонстрували наступну динаміку:

             Структура активів ПАТ «КРЕДОБАНК» зазнала певних змін. В 2013 році КРЕДОБАНК нарощував портфель доходних активів на фоні скорочення ліквідних активів. Так, за період з 01.01.2013 по 01.01.2014 обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку з урахуванням резервів виріс на 11,85% або на 289,284 млн. грн. – до 2,731 млрд. грн., портфель цінних паперів збільшився на 20,13% або на 140,414 млн. грн. – до 838,012 млн. грн., в той же час на 56,19% скоротилися ліквідні активи Банку (до 389,835 млн. грн.). Зазначені зміни мають позитивно вплинути на майбутню динаміку доходів Банку.

              Ключові складові ресурсної бази ПАТ «КРЕДОБАНК» також демонстрували різноспрямовану динаміку. В цілому, станом на 01.01.2014 в порівнянні з 01.01.2013 приріст показали кошти юридичних осіб, обсяг яких збільшився на 1,66% – до 926,539 млн. грн. За цей же період кошти фізичних осіб зменшилися на 4,70% – до 1,856 млрд. грн., кошти банків знизилися на 14,72% – до 558,374 млн. грн.

             2. В період з 01.01.2013 по 01.01.2014 доволі суттєво збільшилися показники нормативів капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК», що дозволяє йому підтримувати запас платоспроможності на досить високому рівні, а саме:

              Динаміка основних балансових показників ПАТ «КРЕДОБАНК» знайшла своє відображення у значеннях нормативів ліквідності. Так, станом на 01.01.2014 в порівнянні з 01.01.2013 норматив миттєвої ліквідності Банку (Н4) скоротився на 66,69 п.п. і склав 34,06%, норматив поточної ліквідності (Н5) зменшився на 12,30 п.п. – до 88,27%, а норматив короткострокової ліквідності знизився на 14,86 п.п. – до 67,82%. Незважаючи на зниження, всі три нормативи ліквідності були дотримані Банком з помітним запасом по відношенню до вимог регулятора, а Н5 перевищив і середній показник по банківській системі України.

             Також важливо зазначити, що 5 лютого 2014 року «КРЕДОБАНК» отримав черговий транш інвестиційної підтримки від свого стратегічного акціонера – найбільшого банку Польщі з державним капіталом PKO Bank Polski S.A. в сумі, еквівалентній 50 млн. грн. Надані кошти стали вже другою інвестицією найбільшого польського банку за останні кілька місяців. У грудні 2013 року PKO Bank Polski S.A. надав ПАТ «КРЕДОБАНК» фінансову підтримку в сумі, еквівалентній 170 млн. грн. Крім того, «КРЕДОБАНК» має доступ до відкритих кредитних ліній PKO Bank Polski S.A. в розмірі 85 млн. грн. Таким чином,  ПАТ«КРЕДОБАНК» має всебічну підтримку зі сторони PKO Bank Polski S.A., що забезпечує йому додатковий запас ліквідності та фінансової стійкості в умовах поточних економічних та суспільно-політичних подій в Україні.

Таблиця 2

Ключові нормативи ПАТ «КРЕДОБАНК» за підсумками 2013 року

тис. грн., %, п.п.

Нормативи

Нормативне значення, встановлене НБУ

01.01.2014

01.01.2013

Зміна,                      тис. грн., п.п.

Значення Банку

Середнє по системі

Значення Банку

Середнє по системі

Регулятивний капітал (Н1), тис. грн.

не менше 120 000                тис. грн.

779 186

-

548 593

-

230 593

Адекватність регулятивного капіталу(Н2), %

не менше 10%

19,78%

18,26%

16,14%

18,06%

3,64 п.п.

Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3), %

не менше 9%

16,58%

13,98%

11,69%

14,89%

4,89 п.п.

Миттєва ліквідність (Н4), %

не менше 20%

34,06%

56,99%

100,75%

69,26%

-66,69 п.п.

Поточна ліквідність (Н5), %

не менше 40%

88,27%

80,86%

100,57%

79,09%

-12,30 п.п.

Короткострокова ліквідність (Н6), %

не менше 60%

67,82%

89,11%

82,68%

90,28%

-14,86 п.п.

Норматив великих кредитних ризиків(Н8), %

не більше 800%

26,18%

172,05%

44,90%

172,91%

-18,72 п.п.

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам(Н10), %

не більше 30%

0,31%

1,63%

0,75%

2,41%

-0,44 п.п.

Джерело: дані ПАТ «КРЕДОБАНК», НБУ, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

4. За підсумками 2013 року в порівнянні з 2012 роком ключові статті доходів ПАТ «КРЕДОБАНК» показали позитивну динаміку. Так, чистий процентний дохід Банку зріс на 5,91%  до 163,506 млн. грн., чистий комісійний дохід збільшився на 6,94%  до 140,286 млн. грн., а результат від операцій з іноземною валютою виріс на 64,50%  до 12,007 млн. грн. В 2013 році досить суттєво зменшилися адміністративні та інші операційні витрати Банку, а саме на 33,547 млн. грн. або на 8,47%. Зазначені тенденції позитивно вплинули на фінансовий результат Банку. За підсумками 2013 року ПАТ «КРЕДОБАНК» вдалося вийти на прибуток у розмірі 498 тис. грн., проти збитку за підсумками 2012 року на рівні 61,025 млн. грн. Також слід зазначити, що за підсумками четвертого кварталу 2013 року прибуток ПАТ «КРЕДОБАНК» становив 101,967 млн. грн.

Таблиця 3

Окремі показники доходів та витрат ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2012–2013 рр.

тис. грн., %, п.п.

Показники

За 2013 рік

За 2012 рік

Зміна

Темп приросту, %

Чистий процентний дохід

163 506

154 381

9 125

5,91%

Чистий комісійний дохід

140 286

131 182

9 104

6,94%

Співвідношення між чистим комісійним доходом та чистим процентним доходом

85,80%

84,97%

0,83 п.п.

-

Результат від операцій з іноземною валютою

12 007

7 299

4 708

64,50%

Адміністративні та інші операційні витрати

362 605

396 152

-33 547

-8,47%

Прибуток (збиток)

498

(61 025)

-

-

Рентабельність власного капіталу (ROE), %

0,08%

(9,40%)

-

-

Джерело: дані ПАТ «КРЕДОБАНК», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

            Таким чином, в 2013 році ключові балансові показники ПАТ «КРЕДОБАНК» демонстрували різноспрямовану динаміку. В структурі активів Банку збільшилась частка доходних активів (кредитного портфеля та портфеля цінних паперів), що позитивно вплинуло на показники його доходів і за підсумками року дозволило вийти на позитивний фінансовий результат. Поряд з цим ПАТ «КРЕДОБАНК» сформував вагомий запас платоспроможності: станом на 01.01.2014 нормативи капіталу Банку (Н2 та Н3) перевищували і вимоги НБУ по відношенню до їхніх граничних значень, і показники даних нормативів в середньому по банківській системі України. Крім цього, «КРЕДОБАНК» отримує значні фінансові транші зі сторони свого стратегічного акціонера – найбільшого банку Польщі з державним капіталом PKO Bank Polski S.A., що забезпечує йому додатковий запас ліквідності та фінансової стійкості в умовах поточних економічних та суспільно-політичних подій в Україні.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет