• Google+

Оголошення про проведення 26.04.2013 р. річних Загальних зборів акціонерів ПАТ Банк "ТРАСТ"

30 марта 2013 г. — ПАО Банк «ТРАСТ»

Публічне акціонерне товариство Банк «ТРАСТ» (надалі – Банк), місцезнаходження: Україна, місто Київ, 01014, вулиця Сергія Струтинського, 8, повідомляє про  проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 26 квітня 2013 року о 10:00 годині за адресою: Російська Федерація, 105066, місто Москва, вулиця Спартаківська, будинок 5, будівля 1.

Реєстрація акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, проводиться 26 квітня 2013 року з 9:15 год. до 9:45 год. згідно зі зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів (переліком акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах акціонерів) станом на 22 квітня 2013 року.

Порядок денний:

  1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
  2. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Банку за 2012 рік.
  3. Затвердження звіту Ревізійної комісії про результати діяльності Банку за 2012 рік.
  4. Затвердження звіту Спостережної ради про результати діяльності Банку за 2012 рік.
  5. Затвердження звіту зовнішнього аудитора про підтвердження фінансової звітності Банку за 2012 рік.
  6. Затвердження річної фінансової звітності Банку за 2012 рік.
  7. Розподіл прибутку, одержаного за підсумками фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік.
  8. Затвердження складу Ревізійної комісії Банку.
  9. Затвердження основних напрямів діяльності Банку.

З усіма документами стосовно порядку денного можна ознайомитись у робочий час за адресою: Україна, м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8, а також через запит щодо надання електронних копій документів, який відправляється за адресою [email protected]. Довідки за телефоном: (+38-044) 502-45-92.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку (тис. грн.):

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

439 778

325 816

Основні засоби 

77 898

50 351

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

3 021

1 699

Грошові кошти та їх еквіваленти 

30 670

21 757

Нерозподілений прибуток 

111

17

Власний капітал 

81 777

81 792

Статутний капітал 

69 000

69 000

Довгострокові зобов'язання 

193 716

141 923

Поточні зобов'язання 

164 285

102 101

Чистий прибуток (збиток) 

111

17

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

69 000

69 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

318

228

Правління Публічного акціонерного товариства Банк «ТРАСТ»

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет