• Google+

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк»

22 марта 2013 г. — ПАО «УкрСиббанк»

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», 61001, місто Харків, проспекр Московський, 60.

Шановний акціонер, Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк» повідомляє Вам про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УкрСиббанк», які відбудуться 23 квітня 2013 року о 12:00 за адресою: м. Харків, вул. Іванова 10, кімната номер 304. 

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися за місцем проведення зборів з 11.15 год. до 11.45 год.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 17 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Банку.
 2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Банку.
 3. Про припинення повноважень членів Спостережної Ради.
 4. Про обрання членів Спостережної Ради.
 5. Про обрання Голови Спостережної Ради.
 6. Про обрання заступників Голови Спостережної Ради.
 7. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради.
 8. Про встановлення розмірів винагороди членів Спостережної Ради.
 9. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної Ради.
 10. Про внесення змін до Статуту Банку.
 11. Про затвердження висновків Ревізійної Комісії до річного фінансового звіту і балансу за 2012 рік.
 12. Про затвердження річної фінансової звітності Банку за 2012 рік.
 13. Про затвердження річної консолідованої фінансової звітності Банку за 2012 рік.
 14. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора Банку за 2012 рік – ТОВ «Українська аудиторська служба» до річної фінансової звітності Банку за 2012 рік.
 15. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора Банку за 2012 рік – ТОВ «Українська аудиторська служба»  до річної консолідованої фінансової звітності Банку за 2012 рік.
 16. Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2012 рік.
 17. Звіт Спостережної Ради за 2012 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду.
 18. Звіт Правління за 2012рік і прийняття рішення за результатами його розгляду.
 19. Звіт Ревізійної Комісії за 2012 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності  Банку (тис. грн.)*

Найменування показника 

період 

звітний, станом на  01.01.2013

попередній, станом на 01.01.2012 

Усього активів, в т.ч. 

25 345 639 

31 230 596

Грошові кошти та їх еквіваленти та обов'язкові резерви

5 082 900

7 456 610

Кошти в інших банках 

17 994

340 595

Кредити та заборгованість клієнтів 

15 368 752

18 545 579

Усього зобов'язань, в т.ч.  

 22 567 102

29 940 936

Кошти банків

769 649

3 587 110

Кошти клієнтів 

17 449 631

20 957 709

Усього власного капіталу, в т.ч.

2 778 537 

1 289 660

Статутний капітал 

1 774 333

7 511 665

Чистий прибуток/(збиток)

20 541

(812 628)

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 

0,0001

(0,0031)

Чистий прибуток/(збиток) на одну привілейовану акцію (грн.) 

0,0007

(0,026)

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 

0,0001

(0,0031)

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну привілейовану акцію (грн.) 

0,0007

(0,026)

* Дані за звітний період заповнені станом на 4 квартал 2012 року та підлягають коригуванню з урахуванням уточнюючих проводок на початку березня 2013 р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу, представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що ідентифікує особу.

Довідки за телефоном: +38 (044) 537-49-09

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, 4 поверх, кімната 4.5 у робочі дні (кожної середи), в час з 11.00 год. до 12.00 год., а в день проведення загальних зборів - також у місці  їх  проведення за адресою: м. Харків, вул. Іванова 10, кімната номер 304 в час з 11.00 год. до 12.00 год.

Посадова особа АТ «УкрСиббанк», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Заступник Голови Правління - начальник Юридичного департаменту АТ «УкрСиббанк» - Панов Сергій Миколайович. Ознайомлення здійснюватиметься співробітником Юридичного Департаменту Лукашенко Наталією Вікторівною.

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення у розділі "Новини" на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет.

 

З повагою, Спостережна Рада АТ «УкрСиббанк»

Затверджено Спостережною Радою АТ «УкрСиббанк»

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет