• Google+

Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку

18 ноября 2011 г. — Национальный Банк Украины

Динаміка макроекономічних та монетарних показників у січні – жовтні 2011 року свідчить про збереження позитивних тенденцій у національній економіці.

Так зростання реального ВВП за ІІІ квартал поточного року порівняно з відповідним періодом минулого року становило 6,6 % (згідно з оперативною оцінкою), обсяг промислового виробництва за дев’ять місяців збільшився на 8,6 %, сільського господарства – на 16,6 % за десять місяців.

Стимулюючим фактором розвитку економіки було посилення інвестиційної активності. Зокрема, інвестиції в основний капітал у січні – вересні поточного року збільшилися на 21,2 % порівняно з відповідним періодом минулого року.

Проведення адекватної грошово-кредитної політики сприяло уповільненню темпів інфляції. Так у жовтні 2011 року зафіксовано зниження споживчої інфляції в річному вимірі до 5,4 % порівняно з 11,9 % у червні поточного року. За січень – жовтень 2011 року приріст індексу споживчих цін становив 4,2 % порівняно з його зростанням на 7,9 % в аналогічному періоді минулого року.

Такі позитивні зрушення формують підґрунтя для подальшого економічного зростання.

Водночас нестабільність міжнародних фінансових ринків обумовлює необхідність завчасної мінімізації пов’язаних з нею ризиків, які, починаючи з ІІІ кварталу, почали проявлятися у функціонуванні вітчизняної економіки, що, зокрема, відображалося в підвищені попиту на іноземну валюту, зростанні частки вкладів в іноземній валюті в структурі депозитів банків тощо.

Дедоларизації економічних відносин у таких умовах має сприяти поглиблення диференціації нормативів обов’язкового резервування в напрямі посилення преференційних умов резервування під кошти, залучені в національній валюті.

Зазначене також сприятиме підтримці стабільності грошової одиниці України в умовах нестійкої кон’юнктури світових ринків, а також значної мінливості обмінних курсів провідних валют і транскордонного руху капіталу.

У той же час зазначені заходи не мають перешкоджати виконанню банками комплексу притаманних їм функцій. Ефективному та передбаченому функціонуванню грошово-кредитного ринку сприятиме запровадження більш гнучких підходів до формування банками обов’язкових резервів, зокрема за рахунок надання змоги формувати частину їх обсягу на кореспондентському рахунку банків у Національному банку України.

Ураховуючи вищезазначене, а також керуючись пунктами 1.8 – 1.12 глави 1 Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.03.2006 № 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.03.2006 за № 312/12186 (зі змінами), Правління Національного банку України ухвалило постанову від 15 листопада 2011 року № 407 "Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку", у якій, зокрема, передбачено:

1. Установлення з 30 листопада 2011 року такого порядку формування обов’язкових резервів банками України:
на окремому рахунку в Національному банку України 3203 "Кошти обов’язкових резервів, що перераховані банками" – у розмірі 70 % від суми обов’язкових резервів, що сформовані за попередній звітний період резервування;
на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України – залишок суми обов’язкових резервів, сформованих згідно з установленими нормативами на відповідний період.

2. Установлення таких нормативів обов’язкового резервування для формування банками обов’язкових резервів:
кошти вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб у національній валюті на вимогу і кошти на поточних рахунках – 0;
кошти вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті на вимогу і кошти на поточних рахунках – 8;
строкові кошти і вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб у національній валюті – 0;
кошти, які залучені банками від банків-нерезидентів та фінансових організацій-нерезидентів у національній валюті, – 0;
довгострокові кошти і вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті – 2;
кошти, які залучені банками від банків-нерезидентів та фінансових організацій-нерезидентів в іноземній валюті, – 2;
короткострокові кошти і вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті – 7,5.

3. Установлення з 30 листопада 2011 року обсягу обов’язкових резервів, який має зберігатися щоденно на початок операційного дня на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України, не меншим, ніж 25 % від суми обов’язкових резервів, що сформовані за попередній звітний період резервування.

Оптимізація нормативів обов’язкового резервування сприятиме створенню стимулів для переважного залучення банками коштів у національній валюті та збільшення їх строковості.

У той же час банкам надано змогу формувати частину обов’язкових резервів на кореспондентському рахунку в Національному банку України, що сприятиме більш гнучкому управлінню їх власною ліквідністю.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет