• Google+

Проведення загальних зборів акціонерів

11 марта 2011 г. — ПАО «КБ «Премиум»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Преміум»


Повне найменування товариства - Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Преміум».
Місцезнаходження товариства - 01014, м. Київ, вул. Бастіонна 1/36.
Правління Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Преміум» повідомляє Вас про те, що 14 квітня 2011 року, о 14.00, у приміщенні товариства за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна 1/36, кімната №б/н (конференц-зал) будуть проведені загальні збори акціонерів (річні загальні збори) ПАТ «КБ «Преміум».

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься 14 квітня 2010 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах – 12.30.
Час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах 13.30.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 09 березня 2011 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» за 2010 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» за 2010 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками звіту ревізійної комісії ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» за 2010 рік.
5. Про затвердження висновку ревізійної комісії ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» за 2010 рік.
6. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» за 2010 рік.
7. Про затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за 2010 рік.
8. Про розподіл прибутку та збитків ПАТ «КБ «Преміум» за 2010 рік.
9. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «КБ «Преміум».
10. Про затвердження положення про загальні збори акціонерів ПАТ «КБ «Преміум».
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ «КБ «Преміум».
12. Про обрання членів Спостережної ради ПАТ «КБ «Преміум», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради ПАТ «КБ «Преміум».
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «КБ «Преміум», протягом одного року з дати прийняття рішення про це загальними зборами акціонерів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, можна ознайомитися за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ, вулиця Бастіонна, будинок 10, перший поверх, кімната №б/н Голови Правління ПАТ «КБ «Преміум».

Ознайомитися з документами можна у робочі дні, робочий час товариства з 9.00 до 18.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 10, кімната №б/н (конференц-зал). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами, що стосуються питань порядку денного, є Барановська Ганна Станіславівна, тел.: (044) 390-54-28.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів окрім паспорта, також довіреність, оформлену згідно вимог чиного законодавства України.


Голова правління
ПАТ «КБ «Преміум» Д.Г. Сіроцинський

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет