• Google+

Попередні підсумки діяльності банків України за станом на 01.12.2008 року (за даними щоденного балансу)

12 декабря 2008 г. — Национальный Банк Украины

За станом на 1 грудня 2008 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 184 банки , у тому числі: 154 банки (83,7% від загальної кількості діючих банків) – а кціонерні товариства (з них: 115 банків (62,5%) – відкриті акціонерні товариства , 39 банків (21,2%) – закриті акціонерні товариства), 30 банків (16,3%) – товариства з обмеженою відповідальністю.

Філійна мережа банків України складається з 1 321 діючої філії.

У стані ліквідації перебуває 13 банків, з них 10 банків ліквідуються за рішеннями НБУ, 3 – за рішеннями господарських (арбітражних) судів.

Постановою Правління Національного банку України від 07.10.2008 № 308 у ЗАТ «Промінвестбанк» призначено тимчасову адміністрацію терміном на один рік.

З початку 2008 року власний капітал банків збільшився на 48,3 %, або на 33,6 млрд. грн. і за станом на 01.12.2008 склав 103,2 млрд. грн.

Зростання капіталу банків, в основному, відбулося за рахунок збільшення сплаченого зареєстрованого статутного капіталу – на 55,9%, або на 23,9 млрд. грн. та загальних резервів, резервного фонду та інших фондів банків – на 49,5%, або на 3,3 млрд. грн.

Власний капітал банків має таку структуру. Сплачений зареєстрований статутний капітал складає 64,8% від капіталу; дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу – 0,5%; емісійні різниці – 4,3%; загальні резерви, резервний фонд та інші фонди банків – 9,8%; результат минулих років – 1,7%; результат поточного року – 9,8%; результат переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів у портфелі банку на продаж та інвестицій в асоційовані компанії – 9,1%.

Зобов’язання банків України збільшилися на 41,5%, або на 220,1 млрд. грн. і на 01.12.200 8 становили 749,9 млрд. грн.

Зобов`язання банків мають таку структуру. Кошти Національного банку України складають 5,5% від загальної суми зобов’язань; залишки коштів на коррахунках інших банків – 1,7%; строкові вклади (депозити) інших банків та кредити, що отримані від інших банків – 30,6%; кошти суб’єктів господарювання – 17,7%; кошти фізичних осіб – 27,2%; кошти небанківських фінансових установ – 2,2%; кошти бюджету та позабюджетних фондів – 0,7%; кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій – 6,4%; цінні папери власного боргу – 1,6%; субординований борг – 1,8%; нараховані витрати до сплати – 1,5%; кредиторська заборгованість за операціями з банками та клієнтами банку – 0,7%; інші зобов’язання – 2,4%.

Банки мають таку структуру коштів населення з точки зору строковості. Строкові кошти складають 168,4 млрд. грн., або 82,4% від загальної суми коштів населення, а кошти до запитання – 35,9 млрд. грн., або 17,6%.

Кошти в національній валюті складають 52,2% від загальної суми коштів фізичних осіб.

Протягом 11 місяців поточного року активи банків збільшилися на 42,3%, або на 253,7 млрд. грн. і становлять 853,1 млрд. грн.

Загальні активи збільшились на 43,7%, або на 270,8 млрд. грн. і складають 889,8 млрд. грн.

Збільшення загальних активів відбулось, в основному, за рахунок збільшення кредитів, наданих банками, – на 4 9 ,9 %, або на 2 42,5 млрд. грн., з них: кредитів, що надані суб ’ єктам господарювання – на 55,2%, або на 152,3 млрд. грн., кредитів, наданих фізичним особам, – на 62,5%, або на 95,9 млрд. грн.

Банки мають таку структуру загальних активів. Високоліквідні активи складають 8,6% від суми загальних активів, кредитні операції – 81,8%, вкладення в цінні папери – 3,4%, дебіторська заборгованість – 0,4%, основні засоби та нематеріальні активи – 3,9%, нараховані доходи до отримання – 1,4%, інші активи – 0,5%.

Продовжували зростати довгострокові кредити. Протягом 11 місяців 2008 року вони збільшилися на 56,7% і на 01. 1 2.2008 становили 457,5 млрд. грн., або 62,8% від наданих кредитів.

За 11 місяців поточного року (за оперативними даними) банки отримали прибуток у розмірі 10,1 млрд. грн.

Доходи банків склали 104,6 млрд. грн., в т.ч. процентні доходи становили 77,5 млрд. грн. (або 74,0% від загальних доходів), комісійні доходи – 17,6 млрд. грн. (16,8%), результат від торговельних операцій – 7,2 млрд. грн. (6,9%), інші операційні доходи – 1,9 млрд. грн. (1,9%), інші доходи – 0,4 млрд. грн. (0,4%), повернення списаних активів – 24,6 млн. грн.

Витрати банків склали 94,5 млрд. грн., в т.ч. процентні витрати – 44,5 млрд. грн. (або 47,1% від загальних витрат), комісійні витрати – 1,9 млрд. грн. (2,0%), інші операційні витрати – 5,1 млрд. грн. (5,4%), загальні адміністративні витрати – 25,4 млрд. грн. (26,9%), відрахування в резерви – 14,5 млрд. грн. (15,3%), податок на прибуток – 3,1 млрд. грн. (3,3%).

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет