• Google+

Попередні підсумки діяльності банків України

10 февраля 2005 г. — Национальный Банк Украины

За станом на 1 лютого 2005 року в Державному реєстрі банків значиться 185 банків, з них 161 банк має ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій, у тому числі: 133 банки - акціонерні товариства (з них: 92 - відкриті акціонерні товариства (2 банки - державні), 41 - закриті акціонерні товариства), 28 банків - товариства з обмеженою відповідальністю.

У січні 2005 року в Державному реєстрі банків зареєстровано 3 банки (ТОВ КБ "Євробанк", ЗАТ "Внєшторгбанк (Україна)", ТОВ КБ "Фінансова Ініціатива").

В стані ліквідації перебуває 20 банків (10,8 % від загальної кількості банків у Державному реєстрі банків), з них 13 банків ліквідуються за рішенням Національного банку України, 6 банків - за рішенням господарських (арбітражних) судів та 1 банк - за рішенням зборів акціонерів (власників) банку.

У січні 2005 року продовжувала тривати тенденція зростання капіталу банків. Регулятивний капітал банків збільшився на 2,0 % (за відповідний період минулого року - 2,5 %) і становить 18553,1 млн. грн. Капітал (балансовий) банків збільшився на 1,8 % (за відповідний період минулого року - на 1,5 %) і становить 18754,0 млн. грн.

Зростання капіталу банків відбулося за рахунок статутного капіталу - на 121,9 млн. грн., дивідендів, направлених на збільшення статутного капіталу - на 4,1 млн. грн., резервного фонду - на 0,7 млн. грн., результату переоцінки основних засобів, нематеріальних активів та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії - на 0,3 млн. грн.

Капітал (балансовий) банків має таку структуру. Статутний капітал складає 62,5 % від капіталу, результат минулих років - 6,7 %, результат переоцінки основних засобів, нематеріальних активів та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії - 10,9 %, результат поточного року - 1,1 %, загальні резерви та фонди банків - 9,9 %, емісійні різниці - 2,2 %, результат звітного року, що очікує затвердження - 6,7 %.

За станом на 01.02.2005 зобов'язання банків становили 114355,4 млн. грн., з них в іноземній валюті - 43,8 % від загальної їх суми.

Зобов'язання банків мають таку структуру. Вклади фізичних осіб складають 38,3 % від загальної суми зобов'язань банків; кошти суб'єктів господарської діяльності - 35,6 %; міжбанківські кредити та депозити - 10,7 %; коррахунки інших банків - 2,3 %, кошти Національного банку України - 1,3 %; кошти небанківських фінансових установ - 3,1 %; кошти бюджету та позабюджетних фондів - 1,6 %; субординований борг - 1,2 %; кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій - 1,4 %, інші зобов`язання - 4,5 %.

У січні спостерігалася тенденція зростання обсягів залучених коштів від фізичних та юридичних осіб. Позитивним є те, що кошти, залучені від юридичних і фізичних осіб в національній валюти (збільшилися на 4,5%), зростали більш високими темпами, ніж в іноземній валюті (3,0 %).

Про підвищення довіри до банків свідчить стрімке зростання вкладів населення, які за січень збільшилися на 2546,6 млн. грн. або на 6,2 % і складають 43,8 млрд. грн. Банки мають досить прогресивну структуру вкладів населення з точки зору строковості. Строкові вклади складають 35239,6 млн. грн. або 80,5 % від загальної суми вкладень (на відповідну дату минулого року - 78,4 %), а вклади до запитання - 8513,9 млн. грн. або 19,5 % ( 21,6 %). Населення віддає перевагу вкладам в національній валюті, які складають 52,9 % від загальної суми вкладів фізичних осіб.

За станом на 01.01.2005 загальні активи складають 140329,0 млн. грн., в т.ч. в іноземній валюті складають - 38,6 %.

Банки мають таку структуру загальних активів. Високоліквідні активи складають - 16,9 % від суми загальних активів, кредити, надані банкам - 67,7 %, вкладення в цінні папери - 6,4 %, дебіторська заборгованість - 0,9 %, основні засоби та нематеріальні активи - 6,4 %, нараховані доходи до отримання - 1,1 %, інші активи - 0,6 % від суми загальних активів.

Кредитний портфель має таку структуру. Кредити, надані суб'єктам господарської діяльності, складають 75,7 % від загального обсягу кредитного портфеля; кредити, надані іншим банкам та НБУ - 9,2 %; кредити, надані фізичним особам - 15,0 %; кредити, надані органам державного управління - 0,04 %, кредити, надані небанківським фінансовим установам - 0,0 1 %.

Продовжували зростати довгострокові кредити та кредити в інвестиційну діяльність, що позитивно впливало на динаміку економічного зростання в Україні. З початку року довгострокові кредити збільшилися на 0,9 % і на звітну дату становили 45920,0 млн. грн. або 48,3 % від наданих кредитів. Кредити в інвестиційну діяльність збільшилися на 5,3 % (за відповідний період минулого року - на 2,5 %) і складають 6380,2 млн. грн. (8,9 % від кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності).

Одним з важливих завдань для банків залишається забезпечення прибуткової діяльності та підвищення ефективності діяльності банків. Порівняно з січнем минулого року прибуток банків збільшився в 1,6 разів і склав 215,1 млн. грн.

Доходи банків збільшились на 611,0 млн. грн. або на 48,0 % і склали 1883,6 млн. грн., в т.ч. процентні доходи становили 1292,5 млн. грн. (або 68,6 % від загальних доходів), комісійні доходи - 328,9 млн. грн. (17,5 %), результат від торговельних операцій - 75,8 млн. грн. (4,0 %), інші операційні доходи - 141,0 млн. грн. (7,5 %), інші доходи - 45,1 млн. грн. (2,4 %), повернення списаних активів - 0,2 млн. грн. (0,01 %), непередбачені доходи - 0,01 млн. грн.

Порівняно з січнем минулого року витрати банків збільшились на 531,7 млн. грн. або на 46,8 % і склали 1668,5 млн. грн., в т.ч. процентні витрати становили 722,6 млн. грн. (або 43,3 % від загальних витрат), комісійні витрати - 31,6 млн. грн. (1,9 %), інші операційні витрати - 88,1 млн. грн. (5,3 %), загальні адміністративні витрати - 613,3 млн. грн. (36,8 %), відрахування в резерви - 94,9 млн. грн. (5,7 %), непередбачені витрати - 0,02 млн. грн., податок на прибуток - 117,9 млн. грн. (7,1 %).

Виходячи із необхідності забезпечення стабільного функціонування та розвитку банків необхідно вживати заходів щодо підвищення рівня капіталізації, формування в необхідному обсязі резервів за активними операціями, зниження рівня ризиковості здійснюваних операцій, підвищення рентабельності та покращення якості активів і пасивів, забезпечення їх збалансованого зростання.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет