• Google+

Повідомлення про реалізацію переважного права акціонерами ПАТ АКБ "Львів"

15 апреля 2013 г. — ПАО АКБ «Львов»

Повідомляємо, що 29 березня 2013 року відбулися Загальні збори акціонерів ПАТ АКБ „Львів", на яких було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (протокол Загальних зборів б/н від 29.03.2013 р.).

Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк „Львів". Юридична адреса банку: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1. Телефон (032) 245-64-53, тел/факс 245-64-83.

Розмір зареєстрованого статутного капіталу станом на 29 березня 2013 року становить 237 905 338,00 (Двісті тридцять сім мільйонів дев'ятсот п'ять тисяч триста тридцять вісім) грн. 00 коп.
Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення, їх тип - 75 000 000 (Сімдесят п'ять мільйонів) штук простих іменних акцій, номінальна вартість - 00 (Нуль) грн. 10 коп. Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення становить 7 500 000,00 (Сім мільйонів п'ятсот тисяч) грн. 00 коп. Форма існування акцій - бездокументарна.

Всі акціонери банку мають рівне переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, у кількості пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Банку та можуть скористатися цим правом з 29 травня 2013 року та до 18 червня 2013 р. включно. Частка акціонера від загальної кількості простих акцій Банку визначається за даними зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ АКБ „Львів" станом на 29 березня 2013 р. Якщо кількість акцій, яку може придбати акціонер не ціле число, тоді кількість акцій округлюється в меншу сторону до цілого числа. Акції розміщуються за ціною, що дорівнює ринковій вартості, яка визначена оцінкою, що проведена ТзОВ „Верітас Проперті Менеджмент" сертифікат суб'єкта оцінювальної діяльності №9937/10 від 03.09.10 р. станом на 25.02.2013 р. та затверджена рішенням Спостережної ради банку від 25.02.2013 р. та становить 0 (нуль) грн.10 коп. за акцію.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають письмову заяву про придбання акцій та перераховують кошти на рахунок № 363090000 в ПАТ АКБ „Львів", МФО 325268, у сумі що дорівнюють вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше 18 червня 2013 р. ПАТ АКБ „Львів" видає акціонерам письмові зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

Умовами розміщення акцій не передбачено отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій.

У разі, якщо акціонер не звернувся до Правління Банку з заявою на придбання акцій, це означає, що такий акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.

Приватне розміщення акцій здійснюється в два етапи та планується з 19 червня 2013 року по 25 липня 2013 року включно.

Термін проведення першого етапу - з 19 червня 2013 року по 26 червня 2013 року включно;
В термін з 19 червня 2013 року по 26 червня 2013 року укладаються договори купівлі-продажу акцій між Банком і акціонерами, які надали банку заяву про придбання акцій та внесли кошти на реалізацію свого переважного права.

Термін проведення другого етапу - з 27 червня 2013 року по 25 липня 2013 року включно;
На другому етапі, в термін з 27 червня 2013 року по 25 липня 2013 року реалізуються акції додаткової емісії, які не були реалізовані під час реалізації акціонерами свого переважного права, серед існуючих акціонерів банку. Отримані заяви задовольняються за черговістю їх надходження, до вичерпання запланованого обсягу розміщення.

Всі заяви розглядаються виключно в межах кількості акцій, що залишилися після реалізації акціонерами свого переважного права, та не перевищують розміру оголошеного додаткового випуску акцій. Заяви, що надійшли після того, як попередніми заявниками вичерпано обсяг оголошеного додаткового випуску акцій, не задовольняються.

На підставі поданих заяв між Банком і акціонерами укладаються договори купівлі-продажу акцій.
Повна оплата за договорами купівлі-продажу акцій, що укладені на другому етапі, здійснюються грошовими коштами в національній валюті по 25 липня 2013 року, виключно шляхом перерахування коштів на рахунок Банку №363090000 в ПАТ АКБ „Львів" МФО 325268.

Оплата за акції, що пропонуються до розміщення, здійснюється за рахунок власних коштів акціонерів, що знаходяться у їх розпорядженні.

При придбанні акцій акціонерами-юридичними особами акціонери повинні подати відомості, що підтверджують наявність власних коштів - аудиторський висновок, баланс підприємства звіт про прибутки та збитки та звіт про власний капітал у відповідності до вимог чинного законодавства та нормативних актів Національного Банку України.

Фізичні особи, при придбанні акцій банку на суму, яка дорівнює чи перевищує 80 000 грн., повинні надати документи, що підтверджують наявність власних коштів достатніх для розміру внесених ними коштів до статутного капіталу банку у відповідності до нормативних актів Національного Банку України.

Спостережна рада Банку є уповноваженим органом, якому надаються повноваження: щодо прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено); щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій, в тому числі при недосягненні запланованого обсягу; щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; щодо повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; щодо письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Уповноваженими особами Банку, яким надані повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій є начальник Управління правового захисту ПАТ АКБ „Львів" Туркевич Ростислав Юрійович.

Телефон для довідок: (032) 245-64-83

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет